راز عشق

عقل بیهوده سر طرح معما دارد

بازی عشق مگر شاید و اما دارد


در خیال آمدی و آینه ی قلب شکست
آینه از امروز تماشا دارد


نفس سوخته دارم به شتابید ای خلق
قطره ای قصد نشان دادن دریا دارم


عشق رازیست که تنها به خدا باید گفت
چه سخن ها که خدا با من تنها دارد

/ 0 نظر / 8 بازدید