نوشته های زیبا

 در بخشیدن خطای دیگران مانند شب باش

در فروتنی مانند زمین باش.

در مهر و دوستی مانند خورشید باش .

هنگام خشم و غضب مانند کوه باش .

در سخاوت و کمک به دیگران مانند رود باش .

در هماهنگی و کنار امدن با دیگران مانند دریا باش .

خودت باش همانگونه که مینمایی .

پس از تعمق در این هفت پند به این کلمات یک بار دیگر دقت کن :

شب ، زمین ، خورشید ، کوه ، رود ، دریا و انسان

                                 *زیباترین خلقتهای افریدگار *

/ 0 نظر / 6 بازدید