چگونه دل به تو دادم ؟

دوباره ثانیه هامانده اند پا برجا
دوباره قافیه هامانده اند بی معنا
چگونه دل به تو دادم، خودم نفهمیدم
ولی دلم به هوای تودل برید از ما
برید و رفت و ندیدمکجا نشست این بار
ولی یقین که تو رابرگزیده او از ما
یکی نبود و یکی بود وهیچکس جز تو
ورقنزد به نگاهی حکایت ما را

/ 0 نظر / 8 بازدید