/ 2 نظر / 6 بازدید
حیرانه

خیلی زیبا بود هر چه را پنهان کنیم حرفهای روان چشم را نمی شود چنهان کرد سخن می گوید ......... انجام شد زیر لینک پریشانه[لبخند]

فاطمه

میدونم......سخته..........[نگران]