کاش تورا نمیدیدم

با آمدن ات فریب ام دادی
یا با رفتن ات؟

کاش هرگز تو را نمی دیدم
تا همیشه سراغ ات را
از فرشتگان می گرفتم
تا تلخ ترین شعرم را هرگز
در گوش خدا نمی خواندم

کاش هرگز تو را نمی دیدم
آن وقت
نه بغضی در گلویم بود
نه دل شدگی
و نه مشتی شعر...

/ 1 نظر / 12 بازدید
مرضیه

خیلی قشنگ بود واقعا کاش هیچ ادمی عاشق نمی شد