عشق را نشانم میدهی ؟


زیر پلکت سایه بانم می دهی ؟
سوختم آیا پناهم می دهی ؟
آتشی افتاده بر جان و دلم , قطره آبی بر لبانم می دهی ؟
میهمان جان جانان گر شوم , میزبانی را نشانم می دهی؟
تا بیاسایم دمی در پای عشق , زیر چترت سر پناهم می دهی؟
ای جواب پرسش بی پاسخم , عشق را آیا نشانم می دهی؟

/ 0 نظر / 5 بازدید