نوشته های زیبا

هر قطره را لیاقت دریا نیست.
هر دل را نتوان جایگه عشق دانست و نه هر رهرو را سالک!
عشق اکسیر جاودانگی است و هر کس را یارای نوشیدن جرعه ای از آن نیست!
ما فقط درک جزیی از آن و عوالم ظاهرش را قادریم. ...

/ 0 نظر / 14 بازدید