همه یادگاری هارا پاک خواهم کرد

این کوچه ها،این خانه ها،این پنجره ها
همه یادگاری از توست
!

ولی این یادگاری های غمگینی است
که از خود گذاشته ای ...من این یادگاری ها را نمیخواهم
همه ی این یادگاری هارا از دفتـــــر
خاطرات
پاک خواهم کرد
!

/ 1 نظر / 12 بازدید