هستی من

تنگ است دلم برایت...
برای بودنت که نیستی
برای نبودنت که هستی
برای دیدنت اما افسوس و صد حیف که چشمان من عاجزتر از اینهاست.
برای شنیدنت که هزاران بار خواسته ام و نشنیده ام.
دلم تنگ است برایت...
برای طلب کردنت
برای جستن و نیافتنت
کجاست آنروز که با تمام وجود
لذت هستی ام را درهستی تو نوش کنم.

/ 0 نظر / 10 بازدید