عشق

آنگاه که عشق تو را می خواند
................................. در پس او برو
................................................. گر چه راه های عشق سخت و پر شیب است

و آنگاه که بال هایش تو را در خود پیچند
.................................................. . آرام گیر
.................................................. ............. گرچه شمشیر پنهان بال هایش تو را زخم زند

/ 0 نظر / 9 بازدید