دیگر طعم تلخ زندگی را نخواهم چشید...

                                  دیــروز فریبم داد...

                                                      

 از امــروز میترسم...

                                            

                                                     از فــردا بیمناکم...

 
 
دیگر طعم تلخ زندگی را نخواهم چشید...
میان غم بارترین

و شاید زجر آورترین لحظاتم

                مرگ

       به سراغم می آید

و کابوس زندگی پر دردم را

          میان شیرین ترین آرزوهایم

                             به زنجیر میکشد

 

            من مرده ام

و اینک  تابوتم را

میان سنگینی سکوت

                     سنگین تر از دردهایم

به سوی فرجامی که گریبانگیر انسان هاست

               می برند

قبرم را

به تزیین دانه های خاکی که جسمم را در بر می گیرند

می آرایند

     و

         رویاییم را پایان می بخشد

و زندگی پر از رنجم را

فرجامی ابدی میدهد

انسانها

زمان را تسخیر خواهند کرد

    و آرام و آرامتر از ثانیه ها

                             فراموشم خواهند کرد.

و من

          دیگر طعم تلخ زندگی را

                                    نخواهم چشید

                                                           من مرده ام


 ...

/ 2 نظر / 9 بازدید
مرجان

باید اعتراف کنم که باختم... شکست خوردم... خیالت راحت شد؟ من مردم... همه دنیا با تمام خوبی ها مال تو... هرچه هست مال تو... به یادت روزهاست که مرده ام...