عشق ....

ـ عشق یا هست یا نیست، علاقه های کوچک را نمی توان به حساب عشق گذاشت

ـ عشق واقعی به مدت شناخته می شود، نه به شدت

ـ عشقی که با نگاه آغاز شود، با شناخت سست می شود، ولی عشقی که با شناخت آغاز شود با هر نگاه عمیق تر می شود

ـ عشق خوراک هستی ماست، اگر آن را پس بزنیم از گرسنگی می میریم

ـ راه عشق راستین هیچ وقت هموار نیست

ـ عشق با غرور زیباست، ولی اگر عشق را به قیمت فرو ریختن دیوار غرور گدایی کنی، آن وقت عشق نیست؛ صدقه است

ـ قلب سرزمین عجیبی است ؛ هم زادگاه عشق است هم آرامگاه آن

ـ در سرزمینی که نتوان عاشقانه زیست، مردانه مردن آخر زندگی ست

ـ وقتی پروانه ی عشق در تاری بیفتد که عنکبوتش سیر باشد، تازه قصه زندگی آغاز شده زیرا دیگر نه می تواند پرواز کند و نه بمیرد

ـ هوس بازان کسی را که زیبا می بینند دوست دارند اما عاشقان کسی را که دوست دارند زیبا می بینند


ـ هیچ وقت عشق را گدایی نکن چون معمولاً چیز با ارزشی به گدا نمی دهند

/ 0 نظر / 6 بازدید