سوخته بالچه پروازى بود‎
آمدنم به سویت‎
اى یار‎
که پرچین صداقت‎
عرق شرم نشست‎
و مفهوم عشق‎
سر به زیر افکند‎
چه پروازى بود‎
افسوس‎
آن پروانه‎
که پروازش را‎
بر فراز گل هاى نیلوفر مى افروخت‎
چه حقیرانه سوخت‎
از کوچه فریاد مى آمد‎
آى... کجایى؟‎
از سر کوچه بیداد مى آمد‎
آى... کجایى؟‎
و من در هفت برج عشق‎
خود را به تو بخشیده بودم‎
چه پروازى بود‎
آمدنم به سویت‎
اى یار

/ 0 نظر / 8 بازدید