سکوت

چقدر حرف بود و من ...
فقط سکوت کردم ...
چقدر حرف هست و من ...
فقط سکوت می کنم
آمدنت را سکوت کردم ...
داشتنت را سکوت کردم ...
رفتنت را سکوت کردم...
انتظار باز گشتت را هم ...
حالا نوبت توست باید در سکوت به تماشا بنشینی...
سوختنم را....

/ 1 نظر / 9 بازدید
ناهید

سکوت سرشار از ناگفته هاست !