یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم



آنگاه که غرور کسی را میشکنی
و حتی گوشهایت را میگیری
تا صدای شکسته شدن قلبش را نشنوی
آنگاه که خدا را می بینی
ولی بنده خدا را نادیده می انگاری
می خواهم بدانم دستانت را رو به کدام آسمان دراز میکنی تا برای خوشبختیت دعا کنی

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟