یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنم 

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟