یک عاشق ایرانی

در کلبه تنهایی دلم عشق را فریاد میزنمگل زرد،گل زرد،گل زرد
بیا باهم بنالیم از سر درد
عنان تا در کف نامردمان است
ستم با مرد خواهد کرد نامرد

¸¸.•*´•.() و نظر قشنگت؟